GTM-PRDZCHH

Brugerbetingelser

LÆS DE FØLGENDE BRUGSVILKÅR OMHYGGELIGT, DER GÆLDER FOR ALLE, DER BESØGER WEBSTEDET. 

Ved at bruge dette websted accepterer du vilkårene i den seneste version af disse brugsvilkår. Læs vores fortrolighedspolitik for at forstå, hvordan dine personoplysninger kan bruges og videregives af CSL Behring. Undtagen som skrevet i eventuelle andre ansvarsfraskrivelser, politikker, brugsvilkår eller andre erklæringer på dette websted, er disse brugsvilkår og fortrolighedspolitikken den fuldstændige aftale mellem dig og CSL Behring med hensyn til din brug af dette websted. Du kan dog være underlagt yderligere vilkår, der kan finde anvendelse, når du får adgang til bestemte tjenester eller materialer på bestemte områder på dette websted, eller ved at følge et link fra dette websted til andre websteder (disse websteders brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker bør gennemgås og overvejes separat og adskilt fra CSL Behrings brugsvilkår og fortrolighedspolitik).

CSL Behring forbeholder sig ret til at foretage tilføjelser, sletninger eller ændringer til disse brugsvilkår til enhver tid uden forudgående varsel. Din brug af dette websted udgør din accept af denne rettighed, og din accept af versionen af brugsvilkårene, der finder anvendelse på det tidspunkt, du bruger dette websted. Datoen, hvor de sidst blev opdateret, er indikeret i bunden af disse brugsvilkår.

Webstedsoplysninger
Som en førende innovationsdrevet medicinalvirksomhed, forpligter CSL Behring sig til at spille en vigtig rolle i forbedring af livskvaliteten. Dette websted giver dig indsigt i CSL Behring, dens globale datterselskaber og relaterede brancheoplysninger. For at formidle brugen af dette websted giver vi dig skræddersyede oplysninger afhængigt af formålet med dit respektive besøg, det kan være som patient, sundhedspersoner, investor eller fremtidig medarbejder.

BEMÆRK, AT INGEN OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED LEVERES MED HENSIGT OM ELLER SKAL BETRAGTES SOM YDELSE AF MEDICINSK RÅDGIVNING ELLER INSTRUKTION I DEN KORREKTE BRUG AF CSL BEHRINGS PRODUKTER.

 CSL Behring tilbyder kun oplysningerne på dette websted til generelle uddannelsesmæssige og informative formål. Disse oplysninger er ikke beregnet som erstatning for rådgivning, behandling eller anbefalinger fra sundhedspersoner. Det er vigtigt at følge rådgivningen fra din læge og andet sundhedspersoner vedrørende dine individuelle medicinske og helbredsmæssige behov. Du bedes rådføre dig med din læge eller andet sundhedspersoner, inden du bruger et lægemiddelprodukt, der omtales på dette websted. CSL Behring er ikke involveret i at yde lægehjælp eller medicinske tjenesteydelser.

Anvendelsesområde
Med undtagelse af vores besøgendes download af en enkelt kopi af dette websted til informative, ikke-kommercielle formål, må intet indhold på dette websted kopieres, downloades eller opbevares til eventuelt andet formål, og et sådant indhold skal heller ikke formidles til nogen part eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CSL Behring. CSL Behring forbeholder sig til enhver tid retten til, uden forudgående varsel, og med eller uden årsag, at begrænse eller opsige en brugers brug af eller adgang til dette websted.


Ingen garanti

Ingen garantier

CSL BEHRING TILSTRÆBER AT HOLDE DETTE WEBSTED OPDATERET. INDHOLDET PÅ DETTE WEBSTED LEVERES DOG UDEN EN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG IKKE-KRÆNKELSE. INDHOLD PÅ DETTE WEBSTED LEVERET "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIGT". CSL BEHRING FREMSÆTTER INGEN EKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD MED HENSYN TIL DETS NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED, AKTUALITET ELLER PÅLIDELIGHED, ELLER AT BRUGEN AF DETTE WEBSTED VIL VÆRE UBEGRÆNSET ELLER FEJLFRI. BESØGENDE ER ANSVARLIGE FOR BEKRÆFTELSEN AF EVENTUELLE OPLYSNINGER, FØR DE HANDLER PÅ BAGGRUND AF SÅDANNE OPLYSNINGER, OG BRUGEN AF DETTE WEBSTED ER PÅ BESØGENDES EGEN RISIKO. BESØGENDE ER OGSÅ ANSVARLIGE FOR AT TRÆFFE ALLE FORHOLDSREGLER, DER ER NØDVENDIGE FOR AT SIKRE, AT EVENTUELT INDHOLD, DER INDHENTES, ER FRI FOR VIRUSSER. I DET OMFANG, AT GÆLDENDE LOVGIVNING BEGRÆNSER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, VIL EN ELLER FLERE AF OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER MULIGVIS IKKE FINDE ANVENDELSE I SÆRLIGE TILFÆLDE.

Ansvarsbegrænsning
CSL BEHRING FRASKRIVER SIG SPECIFIKT EVENTUELT ERSTATNINGSANSVAR, UANSET OM BASERET PÅ KONTRAKTFORHOLD, SKADEVOLDENDE HANDLING, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, FOR EVENTUELLE SKADESERSTATNINGER, UANSET OM DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, FØLGENDE ELLER SÆRLIGE, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER PÅ ENHVER MÅDE I FORBINDELSE MED ADGANG TIL ELLER BRUG AF WEBSTEDET OG DETS INDHOLD, UANSET OM CSL BEHRING ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING OMFATTER, MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL, EVENTUEL TILTRO AF ENHVER PART AF EVENTUELT INDHOLD, DER INDHENTES DIREKTE ELLER INDIREKTE GENNEM BRUG AF DETTE WEBSTED, SAMT EVENTUELLE ERSTATNINGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF VIRUSSER, AFBRYDELSER I TELEKOMMUNIKATIONSFORBINDELSER TIL WEBSTEDET, ELLER FORSINKELSER, FEJL ELLER UNDLADELSER I TRANSMISSIONER TIL ELLER FRA DEN BESØGENDE, UANSET OM FORÅRSAGET AF TYVERI, TILINTETGØRELSE, UAGTSOMHED, KRIG, TERRORISME, FORCE MAJEURE, TELEKOMMUNIKATIONSSVIGT, ELLER EVENTUEL UAUTORISERET ADGANG TIL WEBSTEDET ELLER DETS OPLYSNINGER. BESØGENDE BRUGER DETTE WEBSTED OG DETS INDHOLD PÅ EGEN RISIKO.

Links til andre websteder
Med henblik på vores besøgendes bekvemmelighed, tilbyder CSL Behring links til andre websteder. Visse links på dette websted fører imidlertid til ressourcer, der er beliggende på servere, der opretholdes af tredjeparter, over hvilke CSL Behring ikke har nogen kontrol. CSL Behring er ikke ansvarlig for tredjepartsindhold eller konsekvenserne af en af vores besøgendes brug deraf. Følgelig, er adgang til og brug af sådanne websteder på besøgendes egen risiko. Sådanne links godkender ikke og bør ikke antyde CSL Behrings godkendelse af materiale på ethvert andet websted. CSL Behring fraskriver sig udtrykkeligt ethvert erstatningsansvar med hensyn til adgang til sådanne websteder.

Skadesløsholdelse
Besøgende, der overtræder eventuelle vilkår i disse brugsvilkår eller på anden måde misbruger dette websted, skal skadesløsholde og fritage CSL Behring (herunder dets ledere, direktører, medarbejdere, repræsentanter og licenstagere) fra eventuelt erstatningsansvar, der opstår fra eller på anden måde er relateret til en sådan overtrædelse og/eller misbrug, herunder men ikke begrænset til udgifter, omkostninger og advokatsalærer.

Ekspertrådgivning eller -udtalelse 
Som en nyttig ressource til vores besøgende kan dette websted indeholde ekspertudtalelser. Oplysninger på dette websted, der er identificeret som ekspertudtalelse, eller som tilgås fra dette websted via hyperlink, repræsenterer udtalelser fra disse respektive eksperter, som ikke nødvendigvis er CSL Behrings udtalelser. Sådanne eksperter er ikke medarbejdere hos CSL Behring og modtager ikke nogen kompensation fra CSL Behring for brug af deres udtalelser. CSL Behring har ikke godkendt, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af eventuelle oplysninger eller udtalelser, der er angivet i sådanne materialer. Bemærk venligst, at ekspertrådgivning kun afspejler den pågældende eksperts personlige synspunkt -- under ingen omstændigheder skal den betragtes som CSL Behrings mening eller ansvar.

Landespecifikke produktoplysninger
CSL Behring tilvejebringer oplysninger med hensyn til sin globale og lokale medicinalvirksomhed, der muligvis ikke er relevant for alle besøgende rundt om i verden. For eksempel kan varemærker, der bruges til bestemte produkter, variere fra land til land. Desuden kan tilsynsmyndigheder i nogle lande godkende produkter til salg med forskellige indikationer, doseringer og begrænsninger. Hvis CSL Behrings produkter, programmer og tjenester, der nævnes på dette websted, ikke er tilgængelige i dit land, betyder enhver sådan henvisning ikke, at CSL Behring har til hensigt at annoncere disse produkter, programmer eller tjenester i dit land. Kontakt din lokale CSL Behring-kontaktperson eller din læge for yderligere oplysninger om tilgængeligheden af vores produkter i dit land. På grund af love, der er specifikke for forskellige jurisdiktioner, kan vi muligvis ikke give alle besøgende oplysninger om vores receptpligtige lægemidler. CSL Behring har primært til hensigt at videregive landespecifikke produktoplysninger til sundhedspersoner og, kun hvor det er tilladt, til offentligheden.

Lokalsamfund
I et hvilket som helst diskussionsforum på dette websted, forventer CSL Behring at deltagere overholder almindelige regler for kommunikation, såsom gensidig respekt for andre. Besøgende må ikke distribuere eller udgive eventuelt stødende, misbrugende, uanstændigt, ærekrænkende eller obskønt materiale eller eventuelt materiale, der krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder, rettigheder til privatlivets fred eller andre rettigheder.

Oplysninger, der anses for ikke-fortrolige
Medmindre andet er angivet i vores fortrolighedspolitik, anses enhver meddelelse fra dig til CSL Behring via dette websted for at være ikke-fortrolig og ikke-ejendomsretlig beskyttet. Med forbehold af gældende love, kan CSL Behring frit bruge sådanne oplysninger, herunder men ikke begrænset til idéer, begreber, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i en sådan meddelelse til ethvert formål uden kompensation til dig og uden at identificere kilden, og du tildeler CSL Behring den uigenkaldelige ret til at kopiere, ændre, udgive, udføre, transmittere og vise sådanne oplysninger via ethvert medie i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Du accepterer, at eventuel meddelelse fra dig til CSL Behring vil blive indsendt eller på anden måde tilvejebragt for CSL Behring i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder men ikke begrænset til, indhentelse af nødvendige samtykker eller tilladelser fra enkeltpersoner forud for indsendelsen af sundhedsmæssige eller andre personlige oplysninger. Du vil ikke indsende noget til dette websted, der indeholder virusser eller anden software, der kan påvirke driften af dette websted negativt, eller en anden parts computer eller informationssystem.

Intellektuel ejendomsret
Du bedes bemærke, at det er CSL Behrings politik at håndhæve sine intellektuelle ejendomsrettigheder i det maksimale omfang, der er fastsat i gældende love, herunder strafferetlige sanktioner. Varemærker, logoer og servicemærker (samlet benævnt "varemærkerne"), der vises på dette websted, er varemærker ejet eller licenseret af CSL Behring. Intet på dette websted skal fortolkes som at tildele, hverken indirekte eller på anden måde, eventuel licens eller rettighed i eller til varemærkerne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra CSL Behring eller, hvis ikke CSL Behring, ejeren af varemærket.

Vores websted indeholder indhold, herunder, men ikke begrænset til, al tekst, lyd, billeder og andre materialer eller elementer. Et sådant indhold, der vises på eller gennem vores websted, er beskyttet af ophavsret som et kollektivt værk og/eller en kompilering, i henhold til love om ophavsret og internationale konventioner. Enhver gengivelse, ændring, skabelse af afledte værker fra eller videregivelse af vores websted eller det kollektive værk, og/eller kopiering eller gengivelse af vores websted eller enhver del deraf til enhver anden server eller sted til yderligere gengivelse eller omfordeling er strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig samtykke fra CSL Behring.

Enhver gengivelse, videresendelse, ændring eller brug af dette websteds indhold eller mærker til andet end personlige, ikke-kommercielle formål kræver forudgående skriftligt samtykke fra CSL Behring. Følgende meddelelse om ophavsret skal vises på hver kopi af indholdet på dette websted eller en del deraf: Copyright © (ÅR) CSL Behring.

Du må ikke dekompilere eller afmontere, foretage reverse engineering eller på anden måde forsøge at opdage eventuel kildekode indeholdt på vores websted. Uden at begrænse det foregående, accepterer du, at du ikke vil gengive, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til eventuelle kommercielle formål, ethvert aspekt af vores websted.

Pressemeddelelser og andre nyheder
Dette websted indeholder pressemeddelelser og andre nyheder vedrørende CSL Behring, som CSL Behring mente var nøjagtige pr. den dato, hvor de blev udarbejdet og/eller udgivet på dette websted. Ikke desto mindre fraskriver CSL Behring sig hermed enhver forpligtelse til at opdatere sådanne pressemeddelelser og andre nyheder, og/eller de oplysninger, der er indeholdt deri. Under ingen omstændigheder bør eventuelle oplysninger om andre virksomheder end CSL Behring påberåbes som tilvejebragt af CSL Behring, og forekomsten af sådanne oplysninger om andre virksomheder på dette websted udgør ikke en godkendelse af CSL Behring af nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger.

Besøgendes sikkerhedsforpligtelser
I nogle tilfælde skal besøgende på dette websted registrere sig eller modtage en adgangskode, inden de får adgang til visse områder på webstedet eller til visse tjenester, der leveres fra webstedet. Hvis det er tilfældet, er det den besøgendes ansvar at sikre, at fortroligheden af registreringsoplysningerne og adgangskoden opretholdes. Den besøgende er ansvarlig for alle anvendelser af en sådan adgangskode, uanset om den besøgende har givet tilladelse til en sådan brug. Besøgende skal straks underrette CSL Behring om eventuel faktisk eller formodet hændelse med uautoriseret brug eller videregivelse af sådanne adgangskoder.

Gældende love
Disse brugsvilkår og bilæggelsen af eventuel tvist forbundet med disse brugsvilkår skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Eventuel tvist mellem CSL Behring og dig, der er forbundet med disse brugsvilkår eller dette websted, skal udelukkende løses ved dansk domstol.

  

Sidst opdateret: december 2020